JAVNI RAZPIS za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna za leto 2017 

PRILOGA:

JAVNI RAZPIS za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna za leto 2017 

 

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna (Uradno glasilo slovenskih občin 09/2011), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 64/08 in 3/13) ter 16. člena Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin 25/06) Občina Gorišnica objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna za leto 2017

 (v nadaljevanju: razpis)

 

 

1. Predmet  razpisa:

Občina Gorišnica, Gorišnica 83/a, 2272 Gorišnica, razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Gorišnica, namenjena za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči - za pomoč in stimulacijo študentov pri pridobivanju izobrazbe in za usposabljanja.

 

 2. Pravna podlaga: 

Pravilnik o dodeljevanju enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna (Uradno glasilo slovenskih občin 09/2011) in Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 64/08 in 3/13).

 

3. Pogoji za prijavo na razpis:

- da gre za pridobivanje osnovnega izobraževanja, 

- da gre za študij v tujini (študijska izmenjava).

 

4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:

Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan Občine Gorišnica, za področje, ki je predmet razpisa. Nepravočasno prispele vloge komisija ne bo obravnavala.

 

5. Pravico do finančne pomoči lahko uveljavljajo redni študentje, če:

- imajo stalno prebivališče v Občini Gorišnica,

- imajo opravljene vse izpite predhodnega letnika v predhodnem študijskem letu, v katerega so bili prvič vpisani in je njihova povprečna ocena 8 oz. za študente prvih letnikov odličen uspeh v predhodnem letu

- niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu

Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo pridobitne dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, niso lastniki ali solastnik gospodarske družbe,

 

Vsi prosilci podajo izjavo, da dovoljujejo Občini Gorišnica pridobivanje podatkov za potrebe javnega razpisa iz uradnih evidenc.

 

Vlogo v imenu prosilcev lahko vložijo tudi njihovi zakoniti zastopniki.

 

6. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev so:  

- posamezna kategorija prosilca (študent)

- kraj šolanja,

- socialni status

- medštudijska izmenjava

- diplomska naloga (opravljena v predhodnem letniku, v katerega so bili prvič vpisani in so opravili vse izpite s povprečno oceno 8)

- izločitveni kriterij.

 

7. Vrednost razpoložljivih sredstev:

Vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za enkratne študijske finančne pomoči, ki so predmet razpisa, znaša za leto 2017   4.200 EUR.

 

8. Razpisni rok:

Rok za oddajo  vlog in vseh zahtevanih dokumentov je 18.05.2017. Nepravočasno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte v originalni pošiljki vrnjene pošiljatelju. 

 

9. Razpisna dokumentacija:

- prijavni obrazec

Prosilci morajo ob prijavi na razpis prijavnemu obrazcu priložiti naslednjo dokumentacijo:

- potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto, 

- dokazilo o učnem uspehu,

- potrdilo o vseh opravljenih izpitih in povprečni oceni s podatkom o vpisih v letnike

- mnenje Centra za socialno delo (v primeru dokazila socialno ogrožene družine),

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Gorišnica: www.gorisnica.eu pod rubriko »Vloge/Obrazci«.

 

Prosilci lahko razpisno dokumentacijo dvignejo po objavi javnega razpisa tudi na sedežu občine Gorišnica, Gorišnica 83/a.

 

10. Oddaja in dostava vlog:

Vloge oddajo prosilci v zaprti kuverti na naslov: Občina Gorišnica, Gorišnica 83/a, 2272 Gorišnica; z oznako na sprednji strani kuverte "NE ODPIRAJ – VLOGA JAVNI RAZPIS – ŠTUDIJSKA POMOČ". 

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

 

11. Imenovana komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 8 delovnih dni od zaključka razpisa.  V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo prosilci pozvani, da v roku 8 dni od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki jih prosilci ne bodo dopolnili v navedenem roku, se zavržejo. 

 

 

 

12. Dodatne informacije: 

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na sedežu  Občine Gorišnica na tel.: 02 743-11-16 Renata Petek ali po elektronski pošti This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:

O višini sredstev, dodeljenih na tem razpisu, bodo prosilci obveščeni z odločbo v roku 45 dni po preteku razpisnega roka.

                                                                                                     

 Gorišnica, 23.03.2017  

Župan Občine Gorišnica

      Jožef Kokot

 

 

 

Občina Gorišnica

 Gorišnica 83 a

2272 Gorišnica


E-mail: obcina@gorisnica.eu

Tel.: 02/743 11 10

Fax: 02/743 11 20

 

URADNE URE OBČINE

Ponedeljek:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00

Sreda:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 17:00

Petek:

8:00 - 13:00

Spletna stran uporablja piškotek:  PHPSESSID (piškotek omogoča shranjevanje sej med posameznimi zahtevami znotraj sistema za upravljanje z vsebinami. Piškot PHPSESSID je nujno potreben za normalno delovanje vseh storitev in ga ni mogoče zavrniti!)