OBVESTILA V ZVEZI S KORONAVIRUS - COVID 19

  

Pomoč ranljivejšim skupinam občanov in druge nujne zadeve

Občani, ki nimajo pomoči svojcev in nimajo možnosti oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami (npr. zdravila,...), se za pomoč v času uradnih ur občinske uprave lahko obrnejo na številko 02 743 11 10 ali elektronsko pošto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kjer bomo v sodelovanju s civilno zaščito uredili najnujnejše.

Izven delovnega časa občinske uprave pa lahko za prej navedene NUJNE zadeve pokličejo na telefon poveljnika štaba CZ Občine Gorišnica, g. Stanislav RIŽNAR, tel. 041 378 392.

Občinska uprava Občine Gorišnica

 

OBVESTILA:

 • 2.12.2020 DELOVNI ČAS POŠTE V GORIŠNICI – ODGOVOR POŠTE SLOVENIJE

 Občina Gorišnica je dne 10.11.2020 Pošto Slovenije z dopisom pozvala k spremembi delovnega časa na termine, ki so veljali nedolgo nazaj in sicer ob delavnikih od 8. do 17. ure. Na občino se je obrnilo veliko občanov in predstavnikov gospodarskih subjektov, ki jim zaradi spremenjenega delovnega časa pošte, ki se tudi tedensko  spreminja, obisk pošte predstavlja negotovost, kar ima za posledico veliko izgubo časa in gospodarsko škodo za podjetja. V nadaljevanju je odgovor Pošte Slovenije, ki smo ga prejeli 20.11.2020 in v katerem pojasnjujejo delovni čas pošte v Gorišnici.

 

Občinska uprava Občine Gorišnica

Priloga: Odgovor 

 • 30.11.2020 Obvestilo podaljšanje ukrepov 26.11.2020

Priloga: Obvestilo 

 • 25.11.2020 PPsihološka podpora prebivalcem ob epidemiji: 080 51 00

Številka je namenjena vsem osebam, ki zaradi danih razmer občutijo psihično stisko. Med slednjimi se lahko znajde kdorkoli med nami, tudi zaposleni v službah, ki so namenjene takšni ali drugačni podpori prebivalcem. Posredno pa številka lahko koristi vsem tistim znotraj vašega okolja, ki se redno srečujejo z različnimi populacijami, z osebami v potencialni ali dejanski stiski oziroma z ranljivejšimi na splošno, ker so le-ti bolj dovzetni za negativne vplive pandemije in zaščitnih ukrepov.

Priloga:

Plakat

Dopis 

 

 • 24.11.2020 Prehajanje meja od 23.11.2020

Priloga: Obvestilo 

 • 17.11.2020 Vlada je na dopisni seji dne 16.11.2020 ponovno razglasila epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 na območju celotne države, ki velja 30 dni

Priloga: Obvestilo - razglasitev epidemije 

Obvestilo 

 • 13.11.2020 Obvestilo o poslovanju za stranke in obveznih zaščitnih ukrepih od 14.11.2020 do preklica ali spremembe

Priloga: obvestilo 

 • 9.11.2020 Zagotavljanje toplega obroka - obvestilo za starše

Od 9. 11. 2020 dalje je za vse učence in dijake organizirano izobraževanje na daljavo. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  je z okrožnico objavilo sklep, da se učencem in dijakom s stalnim prebivališčem v Občini Gorišnica,

ki zaradi socialnih ali drugih razmer v družini potrebujejo topli obrok,  ponudi možnost, da dnevno dobijo brezplačni topli obrok. 

Priloga; obvestilo 

 

 • 2.11.2020 Aktualne novice COVID 19

AKTUALANE NOVICE NIJZ https://nijz.si/

Navodila za osebe, testirane na SARS-CoV-2 https://nijz.si/sl/izolacija 

Nova ureditev karanten na domu https://nijz.si/sl/nova-ureditev-karanten-na-domu 

 • 28.10.2020 Sprememba odpiralnega čas lekarn

Spoštovani, 

Ob novem hudem poslabšanju epidemiološke situacij v Sloveniji so se tudi v našem zavodu pojavile težave z organizacijo dela.

Imamo veliko odsotnih delavcev. Razlogov je več. Nekateri so Covid pozitivni, drugi so doma zaradi varstva otrok, ki jim je bila odrejena karantena.

 Ukrepi, ki smo jih sprejeli že spomladi, nas uspešno ščitijo pred okužbami s strani pacientov, prav tako ne prihaja do prenosa okužb med zaposlenimi.

Težava so stiki v domačem okolju, čemur se seveda ni možno izogniti. 

Situacija je podobna v vseh slovenskih lekarnah, zato je Lekarniška zbornica ponovno pozvala Ministrstvo za zdravje, da nam omogoči prilagoditev organizacije dela glede na situacijo v konkretnem okolju.

Predvsem gre za organizacijo dežurne službe. Ugotavljamo, da od uvedbe t.i. policijske ure, obiska v dežurni lekarni skoraj ni (2- 5 oseb na noč).

S tem, ko skrajšamo dežurno službo do 21:00 ure, omogočimo, da delo pokrivajo zaposleni magistri v Lekarni Ptuj in ne prihaja do stika zaposlenih iz različnih lekarniških enot.

Prav zato smo in bomo (upam) lahko še naprej zagotavljali nemoteno preskrbo z zdravili in drugimi izdelki za zaščito in ohranjanje zdravja v vseh lokalnih okoljih.

Prilagam priporočilo MZ. 

S tem dopisom vas obveščam o minimalni spremembi odpiralnega čas lekarn (Qlandia skrajšanje za eno uro in Destrnik na dve uri) in o skrajšanju dežurne službe do 21:00 ure.

Pripravljen imamo načrt organizacije dela v primeru, da pride do večjega pomanjkanja kadra.

Načrt je sestavni del Načrta pripravljenosti na pandemijo, ki ga je pregledala pooblaščena zdravnica medicine dela in pogodbeni izvajalce za zagotavljanje zdravja in varstva pri delu.

O spremembi organizacije dela bomo obvestili naše uporabnike (obvestilo na vratih lekarn in obveščanje preko lokalnih medijev),

ZZZS, Lekarniško zbornico in izvajalce zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v našem okolju. 

Trudili se bomo, da bomo uporabnikom čim bližje in čim bolj dostopni. 

 

Priloga: obvestilo o odpiralnem času lekarn in dežurstva 

 

Lep pozdrav in ostanite zdravi,

      

 • 28.10.2020 Omejitev gibanja med občinami

Spoštovani, 

od 27.10.2020 veljajo omejitve gibanja med občinami. 

na spletnih straneh https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-zbiranja/ in 

https://www.policija.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-javnost-gpue/106329-novi-odlok-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-in-zbiranja-od-torka-27-oktobra-2020-prepoveduje-gibanje-med-obcinami 

so objavljena pojasnila glede omejitve zbiranja in gibanja, vključno med gibanja med občinami. 

Na istih spletnih mestih najdete tudi povezavo na Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 in vzorec izjave za dokazovanje upravičenosti gibanja izven občin: 

V 4. členu Odloka je opredeljeno v katerih primerih je dovoljeno prehajanje med občinami, kar velja tudi ob morebitnem odhodu v tujino: 

1.        prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, 

2.        opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, 

3.        odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, 

4.        varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom, 

5.        dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja, 

6.        dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, 

7.        dostop do storitev za nujne primere, 

8.        dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona, 

9.        dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, 

10.        izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva, 

11.        potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji, 

12.        dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni, 

13.        nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom. Obisk groba znotraj občine prebivališča je dovoljen posamezniku (najemniku groba) ter njegovim ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva. Priporočamo, da grob obišče le toliko oseb, kolikor je res nujno. Obisk groba izven občine prebivališča je dovoljen samo posamezniku (najemniku groba), če mora na grobu opraviti nujno vzdrževalno delo (s katerim se prepreči premoženjska škoda). Izjema, ki bi jo lahko upoštevali je, če najemnik groba zaradi zdravstvenih ali drugih podobnih objektivnih razlogov ne more sam obiskovati groba, in lahko za to pisno pooblasti ožjega družinskega člana ali člana skupnega gospodinjstva. Pri prehajanju med občinami mora imeti posameznik pri sebi ustrezno dokazilo, s katerim izkaže uveljavljanje izjeme (npr. položnica o plačilu najema groba), in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo. V trenutni epidemiološki situaciji je pomembno, da ljudje ne hodijo na grobove, če to ni res nujno potrebno. 

Navedeno velja tudi za ožje družinske člane osebe (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve) in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj. 

Pri prehajanju občin v primeru uveljavljanja ene izmed 13 izjem je treba imeti pri sebi ustrezno dokazilo (npr. zemljiškoknjižni izpisek za lastništvo nepremičnine, izjavo za obisk bolnega svojca, potni nalog za opravljanje gospodarske dejavnosti ipd.) in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje naslednje podatke: 

1.        ime in priimek, 

2.        naslov bivališča, 

3.        naslov oziroma kraj cilja potovanja, 

4.        navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje iz prvega odstavka tega člena, 

5.        navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, 

6.        navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena, 

7.        navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh, 

8.        navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval. 

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete tudi na klicni center Vlade Republike Slovenije, na tel. št. 080 14 04. 

 • 26.10.2020 Odlok o začasni delni omejitvi gibanja in zbiranja

Z odlokom se zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 začasno omeji prehajanje med občinami, razen če ta odlok določa drugače.

Več na povezavi:

https://www.gov.si/novice/2020-10-25-novi-odlok-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-in-zbiranja-prepoveduje-gibanje-med-obcinami/ 

 Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 155/2020, dne 26.10.2020, veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem Listu.

 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2020155

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020155.pdf

 • 26.10.2020 Potrdilo o opravljanju kmetijske dejavnosti, prehodi med regijami, občinami, brezplačna sezonska pomoč

Spoštovani, 

spodaj seznam dokumentov, ki služijo namenu, da lahko v skladu s 4. členom Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 po potrebi dokazujete utemeljenost prehoda med regijami in kot kaže tudi občinami:

- Potrdilo A ''Potrdilo o opravljanju kmetijske in gozdarske dejavnosti'', izjava kmeta (k tej izjavi je potrebno obvezno priložiti eno od spodaj naštetih prilog) ALI si pridobite

- Potrdilo B ''Potrdilo o opravljanju kmetijske in gozdarske dejavnosti'', izjava Kmetijsko gozdarskega zavoda (potrdilo izda področni kmetijski svetovalec pri KGZS Zavodu Maribor in se naročniku pošlje na mail),

- Potrdilo »Brezplačna sezonska pomoč«, ki jo kmetje izdate po potrebi svojim delavcem, 

 

COVID UKREPI – UVELJAVLJANJE TEMELJNEGA DOHODKA – NADOMESTILO ZA VARSTVO OTROKA – FINANČNA POMOČ V PRIMERU OKUŽBE

V dopisu, lahko najdete vse, kar se tiče:

• Uveljavljenje temeljnega mesečnega dohodka,

• nadomestila za varstvo otroka,

• finančna pomoč v primeru okužbe.

Priloga: Dopis

Seznam nekaterih možnih dokazil, ki jih kmetovalec lahko priloži:

Izpis iz RKG,

• Kopija subvencijske vloge, 

• Register vinogradov

• Register intenzivnih sadovnjakov

• Register ekstenzivnih sadovnjakov

• Register oljčnikov

• Register govedi

• Register prašičev

• Register drobnice

• Register dopolnilnih dejavnosti

• Zemljiškoknjižni izpisek

• Posestni list

• Najemne pogodbe…

• …  skratka katerikoli dokument s katerim lahko še podrobneje izkazujete opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti.

 Kolektiv KGZS  

Zavoda Maribor

 • 23.10.2020 Zaprtje vrtcev

Prilogasklep  o začasnem zaprtju vrtca ter določitvi izjem 

Javnost obveščamo, da so vrtci zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja v državi od ponedeljka, 26. oktobra 2020 zaprti, predvidoma za en teden. Ukrep je namenjen zajezitvi širjenja okužb z novim virusom SARS-CoV-2.

V času zaprtja vrtcev so starši plačila za vrtec oproščeni!

 • 23.10.2020 OBVESTILO - objava uradni list

Obveščamo vas, da sta bila včeraj, 22.10.2020, v Uradnem listu RS, št. 151 objavljena:

- ODLOK O DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAČASNI DELNI OMEJITVI GIBANJA LJUDI IN OMEJITVI OZIROMA PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI ZARADI PREPREČEVANJA OKUŽB  SARS-CoV-2 

- ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O OMEJITVAH PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV POTROŠNIKOM V REPUBLIKI SLOVENIJI

Veljati začneta naslednji dan po objavi, torej 23.10.2020.

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020151.pdf

 

 • 23.10.2020 Obvestilo o poslovanju za stranke in obveznih zaščitnih ukrepih od 26.12.2020 naprej

Priloga: Obvestilo 

 • 22.10.2020 Prepoved uporabe športnih površin

Priloge: Napotilo za uporabo športnih objektov 

 15_odredba prepoved uporabe športnih površin 

              Prepoved uporaba zunanjih športnih površin 

 • 21.10.2020 INPLAN CENTER PTUJ obvestilo

V času epidemije smo v naši poslovalnici znova pripravili ponudbo za možnost dostave v Spodnjem Podravju ali osebnega prevzema.

Povezava: prodajni list

letak

 • 21.10.2020 Kampanja Covid -19 - Nalezimo se dobrih navad

Povezave: Kampanja Covid -19

    https://www.dobre.navade.si/

    https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19

 • 21.10.2020 Začasne omejitve pri izvajanju športne dejavnosti ter pri ponudbi in prodaji blaga in storitev potrošnikom

Povezava: ukrepi

Povezava: objava uradni list

 • 20.10.2020 Pogoj in ukrepi  za uporabo zaprtih športnih objektov: dvoran, drsališč, kopališč, fitnes centrov, plesnih dvoran…

Obveščamo vas, da je zaradi ukrepa vlade (gibanje na prostem prepovedano, med 21. in 6. uro, ), potrebno prilagoditi treninge in tekme, da se zaključijo najkasneje do 20:00 ure.

Hvala za razumevanje

Ukrepi za celotno državo:

V zaprtih šolskih športnih objektih se prepoveduje izvajanje kakršnih koli dejavnosti, ki niso del programov izobraževalnega zavoda, ki upravlja s konkretnim šolskim športnim objektom, razen programi športnih tekmovanj ter treningov športnih klubov za registrirane športnike.

Pri uporabi zaprtih športnih objektov je potrebno upoštevati priporočila NIJZ

 • 19.10.2020 Zaprtje upravne enote Ptuj

Upravna enota Ptuj je od ponedeljka 19.10.2020 pa do preklica zaprta.

 • 19.10.2020 Obvestilo - sprejem odloka

Priloga: Obvestilo 

 • 16.10.2020 PREVENTIVNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE KORONAVIRUSA_pogrebi

Priloga: Ukrepi 

 • 15.10.2020 Obvestilo - zaprtje občinske uprave za stranke

Priloga: Obvestilo 

 

 • 20.8.2020 Mobilna aplikacijo za varovanja zdravja in življenja ljudi #OstaniZdrav 

                Priloga: dopis 

 

 • 30.6.2020 Vprašanje o zagotavljanju mask za vzgojitelje in pomočnike v vrtcih

Spoštovani!

Z dnem 30.5.2020, ob 19. uri je Poveljnik CZ RS skladno z Odlokom Vlade Republike Slovenije o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19),(Uradni list RS, št. 68/20) preklical Sklep o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, ki je bil aktiviran 13.3.2020 zaradi dne 11.3.2020 razglašene pandemije COVID-19 in dne 12.3.2020 razglašene epidemije COVID-19 v Republiki Sloveniji. Po preklicu epidemije COVID-19, organi oz. organizacije poskrbijo sami za zaščitna sredstva, za svoje zaposlene. V prvem odstavku 38. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) je med dolžnostjo gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, določeno tudi zagotavljanje pogojev in možnosti za izvajanje osebne in vzajemne zaščite delavcev ter izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov.

Zaradi navedenega ni pravne podlage za delitev zaščitnih sredstev iz državnih rezerv Civilne zaščite.

Lep pozdrav, Neža Škufca

 • 12.6.2020 Zahvala poveljnika CZ RS

Zahvala poveljnika CZ RS 

 

 • 29.5.2020 Sklep o preklicu Sklepa o aktiviranju DN ZiR 30.5.2020 ob 19 uri

Priloga:

sklep 

sklep občina 

 

 

 • 15.5.2020 Preklic smernice o aktiviranju osrednjih in drugih gasilskih enot ob intervencijah širšega pomena v času razglašene epidemije COVID

Na podlagi podatkov o izboljševanju stanja na področju okužb s koronavirusom SARS-CoV-2 oz. epidemije bolezni COVID – 19 ter s tem povezanim rahljanjem preventivnih ukrepov vas

obveščamo, da s ponedeljkom 18.5.2020 preklicujemo smernico, ki jo je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izdala dne 6.4.2020 (št. 8451-4/2020-5 – DGZR).

  

Od 18.5.2020 od 08.00 ure naprej regijski centri za obveščanje tudi ob intervencijah GEŠP aktivirajo gasilske enote v skladu z veljavnimi operativnimi gasilskimi načrti občin.

 

Priloga:

Preklic smernic aktiviranje GESP v obdobju ukrepov ob koronavirusu 


 • 11.5.2020 Higienska priporočila NIJZ pri izvajanju železniškega prometa potnikov v času epidemije COVID-19.

Priloga: priporočila 


 • 11.5.2020 Higienska priporočila NIJZ za izvajanje avtobusnega javnega stalnega, občasnega in posebnega linijskega ter izvenlinijskega prevoza potnikov (primestni, medmestni, krajevni..) in mestnega prevoza potnikov v času epidemije COVID-19.

Priloga: priporočila 


 • 11.5.2020 Higienska priporočila NIJZ za pripravo na maturo, obdobje mature in bivanje v dijaškem domu v času epidemije COVID-19.

Priloga: priporočila 


 • 11.5.2020 Higienska priporočila NIJZ za izvajanje pouka v osnovni šoli (za učence prve triade in devetošolce v času epidemije COVID-19.

Priloga: priporočila 


 • 11.5.2020 Priporočila NIJZ za vrtce v času epidemije COVID-19

Priloga: priporočila 


 • 11.5.2020 Prikaz veljavnih predpisov, sprejetih za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 in sproščanje ukrepov VRS (vir: PISRS).

                        Priloga: predpisi vlada (COVID-19) 


 • 11.5.2020 OVO šole

Spoštovani

 O predvidenih tedenskih potrebah MIZŠ po odprtju šol in vrtcev smo seznanjeni mi, kakor tudi Poveljnik CZ RS in vodstvo URSZR. Poveljnik bo o potrebah vseh ministrstev, ki se po sproščanju ukrepov vračajo v normalno delovanje (tudi za šole in vrtce), seznanil pristojne na Vladi RS. Takoj, ko bo znana odločitev o tem, kako se bo zagotavljala zaščitna oprema v prihodnje, boste seznanjeni s podrobnostmi, kdo bo zagotavljal zaščitno opremo in na kakšen način se bo izvajala distribucija.

 O načinu prevzema zaščitne opreme pa bodo posebej obveščene tudi osnovne šole in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok (navedeno v obvestilu MIZŠ, Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, št. 6030-1/202/31 z dne 8.5.2020). 

 Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

  

 

Skupina za podporo Štabu CZ RS

 


 • 4.5.2020 Informacije na spodnjih povezavah

- vladni ukrepi: 

https://www.gov.si/teme/koronavirus/koronavirus-ukrepi-za-zajezitev-sirjenja

 

- navodila za uvajanje bogoslužja po epidemiji, izdana s strani Slovenske škofovske konference: 

https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-vzpostavitev-javnega-bogosluzja-v-slovenskih-cerkvah-v-casu-epidemije-covid-19


 • 30.4.2020 UR list RS 60_20 Odlok  o začasni splošni prepovedi gibanja....  

Priloga:

UR list RS 60_20 


 • 23.4.2020 Preklic odredbe o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja korona virusa (SARS – CoV-2)

Številka: 034-2-17/2020-1

Datum: 20.4.2020

 

Na podlagi 24. člena Statuta občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2017) in v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 53/2020) župan občine Gorišnica izdaja naslednji

Preklic odredbe

o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja korona virusa (SARS – CoV-2)

 

1.

Odredba o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja korona virusa (SARS – CoV-2) št. 034-2-17/2020 z dne 15.3.2020, se zaradi rahljanja ukrepov za preprečevanje širjenja korona virusa, prekliče.

 

2.

Preklic odredbe začne veljati z dnem 21.4.2020 in se objavi na spletni strani občine Gorišnica.

 

                                                                                                                        Župan občine Gorišnica

                                                                                                                                        Jožef Kokot

 

 •  21.4.2020 Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin

Pozdravljeni, V zvezi z izvajanjem Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, 52/20), ki velja od 18. aprila 2020 naprej, vam posredujemo povezavo na spletno stran, kjer je MNZ objavilo odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z izvajanjem odloka. https://www.gov.si/novice/2020-04-17-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-izvajanja-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih/

Služba za podporo Štabu CZ RS

01 471 33 87

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 • 17.4.2020 Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID - 19 z dne 11. 4. 2020

Spoštovani,

V vednost posredujemo odgovor, ki smo ga iz SPŠCZRS posredovali v odgovor privatnemu podjetju, ki je prosilo za dodatne informacije v zvezi s karanteno. Hkrati vam sporočamo, da This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ni več kontaktna oseba za tovrstna vprašanja. 

Predlog odgovora:

»Skladno z Odlokom Vlade RS mora karanteno za tuje delavce zagotoviti delodajalec. Ta se v lokalnem okolju dogovori s ponudnikom nastanitev, prehrane in varovanja, z njimi sklene ustrezno pogodbo za opravljanje storitev in poskrbi za uresničevanje določil Odloka. Po naših informacijah so hoteli zaprti, zato se je za izvajanje karantene najbolje obrniti na manjše ponudnike (penzioni, gostinci, najemodajalci,…). Vse stroške karantene za delavce v celoti krije delodajalec.«

Odgovori za podjetja: (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0775/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije).

Lep pozdrav,

Služba za podporo Štabu CZ RS

01 471 33 87

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Priloga: 

 Odlok  • 6.4.2020 AKTIVNOSTI KORONAVIRUS - smernice za aktiviranje osrednjih in drugih GE ob intervencijah GEŠP v času razglašene epidemije COVID-19. Smernice se uporabljajo od 8.4.2020 do preklica.

Priloga:

   Smernice 


 • 6.4.2020 GPU nas je obvestila, da je ustanovljena nova skupina, ki odgovarja na vprašanja občanov glede omejitve gibanja in podobno. Občani lahko pišejo oz. se njihova  vprašanja  pošilja na naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • 3.4.2020 V času izrednih razmer vam družba Butan plin omogoča BREZPLAČNO dostavo plina v Zeleni jeklenki na dom, z geslom SOLIDARNOST.  Naročila sprejemajo na številki 080 2005 oziroma preko spletnega obrazca.

 • 3.4.2020 DOSTAVA ŽIVIL NA DOM  na območju upravne enote Ptuj  

V podjetju Inplan d.o.o. smo se odločili pristopiti k reševanju nastale situacije ter varne oskrbe občanov z živili zato nudimo tudi storitev dostave živil na dom na območje upravne enote Ptuj. 

Kaj moramo storiti za dostavo;

  vsak delovnik med 7.00 in 13.00 lahko naročimo izdelke iz priložene datoteke, na telefon: 02 788 00 55 ali na elektronsko pošto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   (zaželjeno je da ob naročilo sporočimo šifro izdelka, naziv in točno količino ,ki jo naročamo). 

Blago bo dostavljeno naslednji delovni dan po oddanem naročilo do 12. ure na vaš naslov, oz. dogovorjeno mesto. 

Možen je tudi osebni prevzem v naprej naročenega blaga v trgovini Inplan - bivša Metalka na Ptuju.

Vse ostale dostave na dom, ki jih že izvajamo na območju Slovenije  (PLIN v jeklenkah PLINDOM, DODATKI ZA PLIN, JABOLKA, PRALNI PRAŠKI...),

   potekajo nemoteno in za te izdelke pokličete še naprej na BREZPLAČNO ŠTEVILKO 080 73 00.

   Dostava poteka skladno z vsemi priporočili in predpisi. Vsi dostavljavci dosledno upoštevajo zahtevane higienske standarde in uporabljajo vsa potrebna  zaščitna sredstva . 

 

Ostanimo Zdravi !

Prilogi:

- PRODAJNI LIST- DOSTAVA TRGOVINA 02042020 

- PLINDOM ETIKETA dostava


 • 3.4.2020

Rosenbauer je že 150 let zavezan k zagotavljanju uspešnega sistema za zaščito pred požari in nesrečami ter pri tem varovanju ljudi in zaščiti družbe.

Odločili smo se, da bomo z različnimi preventivnimi ukrepi pripomogli k čim hitrejši zajezitvi krize in pandemije Codiv-19.

V priponki si lahko preberete priporočila pri uporabi dezinfekcijskih sredstev, ki se uporabljajo pri gasilnih sistemih Rosenbauer.

Priponka: COVID-19  • 29.3.2020 - Kako obvladovati stres, zmanjšati občutke strahu, panike in zaskrbljenosti zaradi koronavirusa SARS-COV-2 (COVID-19),  več na spodnji povezavi:

                  https://www.nijz.si/sl/kako-obvladovati-stres-zmanjsati-obcutke-strahu-panike-in-zaskrbljenosti-zaradi-koronavirusa-covid


 

 

 

  

Občina Gorišnica

 Gorišnica 83 a

2272 Gorišnica


E-mail: obcina@gorisnica.eu

Tel.: 02/743 11 10

Fax: 02/743 11 20

 

URADNE URE OBČINE

Ponedeljek:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 15:00

Sreda:

8:00 - 12:00 in 13:00 - 17:00

Petek:

8:00 - 13:00

Spletna stran uporablja piškotek:  PHPSESSID (piškotek omogoča shranjevanje sej med posameznimi zahtevami znotraj sistema za upravljanje z vsebinami. Piškot PHPSESSID je nujno potreben za normalno delovanje vseh storitev in ga ni mogoče zavrniti!)